Regulamin

Regulamin sklepu internetowego zmswiderscy24.pl

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.a. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.zmswiderscy24.pl,

są Zakłady Mięsne Świderscy Kazimierz Świderski 

 z siedzibą w 08-330 Kosów Lacki ul. Radosna 6

NIP 823-000-21-65, REGON: 710251178

tel/fax 25-787-90-46 email. zmswiderscy@gmail.com

w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem bądź Sprzedawcą

1.b. Regulamin zakupów dostępny jest w zakładce „Regulamin”. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu.

1.c. Sklep informuje, iż warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klienta są następujące:

 1. a) dostęp do sieci Internet,
 2. b) korzystanie z odpowiedniej przeglądarki internetowej,
 3. c) posiadanie konta poczty elektronicznej.

 1.d. DEFINICJE
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
wersja dla spółek z o.o. i spółek akcyjnych
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
ZAKŁADY MIĘSNE ŚWIDERSCY KAZIMIERZ ŚWIDERSKI  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 823-000-21-65
REGON 710251178
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym ZMSWIDERSCY24.PL
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie
usług i umowę o dzieło.

 1. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu.

2.a. Za pośrednictwem sklepu internetowego  www.zmswiderscy24.pl,

Sklep prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż towarów wolnych od wad, znajdujących się w jej ofercie Sklepu.

Oferta Sklepu podlega bieżącej aktualizacji.

2.b Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski oraz na specjalne zamówienie za granicę .

Sklep nie realizuje zamówień o wartości poniżej 150zł brutto.

2.c Kupującym mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (w dalszej części Regulaminu zwane również Klientami), które dokonały rejestracji Klienta w Sklepie internetowym.

2.d. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową www.zmswiderscy24.pl, z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia zamieszczonego na w/w stronie. Do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia i wysyłki towaru.

Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu najpóźniej w chwili składania zamówienia lub rejestracji konta.

2.e. Zamówienie klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku gdy zamówienie nie spełnia wymogów określonych w pkt. 2.d., zawierających nieprecyzyjne dane lub posiadające inne braki uniemożliwiające realizację złożonego zamówienia i dostawę towarów. Sklep internetowy informuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia drogą e-mailową, w sytuacji posiadania zwrotnego e-maila Klienta.

2.f. Przyjęcie przez sklep internetowy złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji konta. Umowa sprzedaży towaru zawarta jest z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep.

2.g. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi 
w złotych polskich tj. PLN zawierają podatek VAT (są to ceny brutto).

2.h. W ofercie sklepu internetowego znajdują się  m.in. towary o róznej wadze pakowane jedynie w opakowania trasportowe-tj vacum oraz steroboxy i kartony. Podana na stronie internetowej waga tych towarów jest orientacyjna. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby finalna waga zamówionego towaru były maksymalnie zbliżona do tej orientacyjnej wskazanej przy składaniu zamówienia. Jeśli finalna waga zamówienie będzie się różnić o więcej niż 20 % zamówienia, Klient ma prawo do anulowania zamówienia. Ostateczna waga towaru i jego cena jest podawana Klientowi na podstawie jego rzeczywistej wagi przed wysyłką towaru i jest uwidoczniona są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną wagę i cenę.

2.i. Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towarów do klienta. Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży, wg wyboru Klienta paragon fiskalny lub fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

2.j. Cena podana przy opisie towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2.k. W sytuacji niedostępności wszystkich lub niektórych z zamówionych towarów Sklep internetowy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia informuje Klienta o tym jakie pozycje są dostępne i w jakim zakresie możliwa jest realizacja złożonego zamówienia. W tym wypadku Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości  zobowiązany jest oświadczyć o odstąpieniu od realizacji całego zamówienia, bądź wyrazić zgodę na modyfikację treści złożonego zamówienia. Brak odpowiedzi Klienta w w/w terminie uważane będzie za anulowanie całego zamówienia.

2.l. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) Sklep internetowy w terminie wskazanym w pkt 2.k informuje Klienta o braku dostępności towaru i odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.m. Umowa zawarta między Sklepem i Klientem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

2.n.  Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep informuje, iż mogą wystąpić różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW


3.a. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost

 • Koszty dostawy towaru zamówień o wartości do 300 zł brutto ponosi Klient i są one doliczane są do ceny towaru. Koszty dostaw są zależne od wagi zamówioncyh produktów.
 • Koszty dostawy zamówień o wartości ponad 300 zł brutto ponosi Sklep internetowy. W koszty dostawy wliczone jest opakowanie termiczne produktów.
 • Czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru i wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.Klient ma możliwość podania w zamówieniu preferowanego terminu dostawy. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji ustalany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji. Przez czas realizacji zamówienia uważa się okres od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do momentu przekazania zamówionego towaru przewoźnikowi (kurierowi). Sklep realizuje wysyłki w dni robocze od poniedziałku do środy lub na specjalną prośbę klienta także w czwartek oraz piątek.
 • Płatność za zamówienia realizowana jest zapośredncitwem przelewów bankowych (przelwey24.pl lub przelew własny).
 • Ostateczna wartość zamówienia zawierającego towary o zmiennej wadze o których mowa w pkt 2.h Regulaminu, podawana jest Klientowi przez Sklep internetowy drogą mailową lub telefoniczną po ich zważeniu.
 • Klient przy odbiorze towaru zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika firmy kurierskiej jego zgodności z zamówieniem oraz kontroli czy opakowanie termiczne towaru nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub nie uległo rozszczelnieniu. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego z pracownikiem firmy kurierskiej i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.
 1. REKLAMACJE I GWARANCJE
 • Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).
 • Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres email: zmswiderscy@gmail.com lub poczta na adres 08-330 Kosów Lacki ul. Radosna 6 
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Klienta, opis stwierdzonej wady, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Reklamacje towarów powinny być składane przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia, nie później niż w terminie 3 dni od dostawy towaru.
 • Sklep rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał żądanie konsumenta za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

5.a. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sklep, Klient będący konsumentem, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej /alternatywne metody rozstrzygania sporów, tzw. ADR/.  Sklep informuje, iż Inspekcja jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w myśl przepisów ustawy  z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.,

5.b. Wykaz stałych sądów polubownych, dane kontaktowe oraz inne informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

5.c. Sklep informuje ponadto, iż Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  /tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution)/.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.a. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres podany w  ust. 1.a. Regulaminu.

6.b. Uprawnienie o którym mowa w ust. 6.a. dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.c. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.d. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić (art. 38 ustawy o prawach konsumenta). W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

6.e. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia z którego klient będący konsumentem może skorzystać określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.f Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.g. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem towaru.

 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.a. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia objęte są ochroną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Składając zamówienie Klient składa oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

7.b. Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne Świderscy Kazimierz Świderski 08-330 Kosów Lacki ul. Radosna 6 NIP 823-000-21-65 REGON 710251178

7.c  Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep internetowy wyłącznie na jego potrzeby, w celu realizacji złożonego zamówienia i komunikacji z Klientem.

7.d. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Sklepu internetowego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.a. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.
8b.  Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl